Đào tạo

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam là đào tạo nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, quản lý và đạo đức nghề nghiệp Hội có thành lập Câu lạc bộ Quản lý trẻ ngành Y tế tập hợp các nhà quản lý trẻ ngành y là lực lượng tiên phong nòng cốt trong đổi mới phong cách phục vụ và dịch vụ y tế

Đào tạo

Các chương trình đào tạo

ĐÀO TẠO NÂNG CAO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

ĐÀO TẠO NÂNG CAO QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Cục quản lý khám chữa bệnh Bộ y tế triển khai chương trình Lớp quản lý bệnh viện cho các nhà quản lý trẻ từ cấp phó phòng, năm 2019 dự kiến mở 5 lớp đào tạo (thời gian 3 ngày) vào Tháng 3, tháng 6, tháng 8, tháng 10 và 11.

ĐÀO TẠO KINH TẾ Y TẾ

ĐÀO TẠO KINH TẾ Y TẾ

Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cùng Đại học Y Hà Nội triển khai lớp đào tạo kinh tế y tế và cấp chứng chỉ miễn phí cho học viên, Mỗi lớp kéo dài 05 ngày, dự kiến tổ chức 3 lớp năm 2019 vào tháng 3, tháng 6, tháng 7

ĐÀO TẠO XUẤT BẢN Y TẾ & QUẢN LÝ  TRUYỀN THÔNG

ĐÀO TẠO XUẤT BẢN Y TẾ & QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG

Vấn đề xuất bản y tế ngày càng trở lên quan trọng khi hệ thống nghiên cứu Việt Nam đang dần tiến ra quốc tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp cùng Hội nhà báo và Vụ truyền thông Bộ y tế mở 02 lớp xuất bản và quản lý truyền thông cho các nhà quản lý trẻ vào: Tháng 2 năm 2019 và tháng 9 năm 2019 (mỗi lớp 3 ngày)