Công văn Bộ Y tế

Cập nhật lúc : 02/05/2013 15:51

BỘ Y TẾ
***
Số: 2303 /BYT-VPB1
“V/v phối hợp tổ chức
Ngày hội nhân ái vì sức khỏe
cộng đồng năm 2013 trong cả nước” 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------- 
Hà Nội, ngày  24 tháng 4 năm 2013

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 05/04/2013, Bộ Y tế nhận được Kế hoạch tổ chức "Ngày hội Nhân ái vì sức khỏe cộng đồng" của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chào mừng kỷ niệm 123 năm ngày sinh Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2013). Theo Kế hoạch, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, các cấp bộ Đoàn, Hội sẽ tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên trợ giúp xã hội về y tế cho cộng đồng, với mục tiêu: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho 70.000 người dân; mổ mắt miễn phí cho 1.000 người cao tuổi; khám sàng lọc Ung thư cho 10.000 người dân; tập huấn sơ cấp cứu cơ bản cho 5.000 giáo viên các trường mầm non, tiểu học; ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho trẻ em phòng chống bệnh tay chân miệng; hiến 13.000 đơn vị máu tình nguyện. Ngày hội điểm cấp Trung ương được tổ chức vào 8h00 ngày 19/5/2013 tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, quê hương Bác Hồ và phát động trong cả nước.

Để tạo điều kiện thuận lợi, khích lệ, động viên cho Chương trình thành công, góp phần phát huy tối đa sức mạnh của các tổ chức Chính trị - Xã hội trong đó có các tổ chức Thanh niên Việt Nam tham gia tích cực, hiệu quả các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân tại cộng đồng cũng như xây dựng, phát triển tổ chức Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Bộ Y tế đề nghị các đồng chí Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Tạo điều kiện hỗ trợ thuốc, các điều kiện đảm bảo và cử các Thầy thuốc trẻ trên địa bàn tham gia tích cực Ngày hội tại địa phương theo sự điều phối của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam các tỉnh, thành phố.

- Phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố thành lập Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố tại những địa phương chưa có tổ chức Hội, Câu lạc bộ.
Báo cáo kết quả phối hợp triển khai thực hiện Ngày hội về Bộ Y tế qua Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng trước ngày 05/06/2013; báo cáo kết quả thành lập Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố trong báo cáo tổng kết công tác năm 2013 về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế.

Mọi thông tin cụ thể triển khai "Ngày hội Nhân ái vì sức khỏe cộng đồng" và thành lập Hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Việt Nam cấp tỉnh, thành phố đề nghị liên hệ với thường trực Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam: Đồng chí Nguyễn Bá Tĩnh, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, ĐT: 04.62631984, DĐ: 0913003689, email: batinhtc4@yahoo.com.vn.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đc Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng BYT (để biết);
- TW Hội LHTN VN (để p/hợp);
- TW Hội TTT VN (để p/hợp);
- Vụ TT-TĐKT, TCCB (để p/hợp).
- Lưu: VT, VPB1.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Thanh Long

      


10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo