Kịch bản hiệp thương BCH Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá III

Cập nhật lúc : 04/01/2016 16:46

Kính thưa Đại hội!

Sau 03 năm hoạt động, Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III đã hoàn thành nhiệm kỳ công tác; sau đây Đại hội sẽ tiến hành nội dung hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Đoàn Chủ tịch báo cáo với Đại hội một số nội dung cơ bản về kết quả qui trình công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 như sau: 
Căn cứ Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; căn cứ kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa II, nhiệm kỳ 2012 – 2015; căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Thầy thuốc trẻ trong tình hình mới; Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa II đã xây dựng Đề án xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020; sau khi báo cáo xin ý kiến và được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Thường trực Đoàn Chủ tịch UBTW Hội LHTN Việt Nam, Bộ Y tế, Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá II đã tiến hành quy trình hiệp thương giới thiệu nhân sự tham gia BCH TƯ Hội khoá III theo đề án với các nội dung sau:
 
I- Về yêu cầu xây dựng BCH Trung ương Hội khoá III: 

1- Xây dựng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá III tiêu biểu cho ý chí và nguyện vọng của lực lượng Thầy thuốc trẻ, đảm bảo vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam thực hiện thắng lợi chương trình nhiệm vụ công tác Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.
 
2- Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá III cần có cơ cấu hợp lý, thiết thực, đảm bảo tính đại diện và tinh thần đoàn kết, cơ cấu cụ thể:
 
- Có tỷ lệ nữ ít nhất là 15%
 
- Có tỷ lệ cá nhân tiêu biểu từ 15 - 20%
 
- Phấn đấu độ tuổi bình quân khoảng 38 tuổi.
 
3- Đảm bảo tính kế thừa và phát triển; tăng cường cơ cấu những cá nhân tiêu biểu và đảm bảo trẻ hoá độ tuổi. 
 
II- Về tiêu chuẩn Uỷ viên BCH Trung ương Hội khoá III: 

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực phấn đấu cho mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
 
- Có lối sống lành mạnh, uy tín, đóng góp xây dựng Hội; có khả năng vận động đồng nghiệp thực hiện các chương trình hoạt động của Hội.
 
- Có tinh thần trách nhiệm, hết lòng tận tụy trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
 
- Có trình độ chuyên môn, kiến thức công tác xã hội, có khả năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương công tác của Hội; tiếp thu và cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Bộ Y tế vào lĩnh vực y tế mình phụ trách.

III- Về dự kiến số lượng và cơ cấu chi tiết BCH Trung ương Hội khoá III:

1- Dự kiến số lượng Ban chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá III là 115 uỷ viên.
2- Dự kiến cơ cấu, cụ thể như sau:
 
- Cán bộ công tác tại cơ quan chuyên trách của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam: 05 uỷ viên.
 
- Cán bộ chủ chốt của Hội, Chi hội, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ Việt Nam, đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các Sở Y tế các tỉnh, thành phố: 65 uỷ viên (mỗi tỉnh, thành phố có 01 uỷ viên; thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có 02 uỷ viên/đơn vị). 
 
- Đại diện cho y tế các ngành như: Công an, Quân đội, Giao thông vận tải: 06 uỷ viên.
 
- Đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế: 05 uỷ viên.
 
- Đại diện các cơ quan truyền thông: 05 uỷ viên.
 
- Các cá nhân tiêu biểu: 18 uỷ viên.
 
- Đại diện khối y tế dự phòng, cung ứng, Dược, trang thiết bị y tế: 05 uỷ viên.
 
- Đại diện các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trong lĩnh vực Y học, Dược học: 04 uỷ viên.
 
- Đại diện khối y tế tư nhân: 02 uỷ viên. 
 
Kính thưa Đại hội!

Căn cứ số lượng và cơ cấu Đề án xây dựng BCH Trung ương Hội THầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III, Thường trực BCH Trung ương Hội khóa II đã triển khai công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự:
 
- Đối với nhân sự đại diện tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Ban Bí thư Trung ương Đoàn có văn bản giới thiệu nhân sự. 
 
- Đối với nhân sự đại diện cơ quan chuyên trách Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam: Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội có văn bản giới thiệu nhân sự. 
 
- Đối với nhân sự đại diện Hội, CLB Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố: Hội Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố tiến hành tổ chức hiệp thương giới thiệu nhân sự tham gia BCH Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khoá III (đối với các tỉnh, thành phố mới có CLB Thầy thuốc trẻ thì Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, thành phố tổ chức hiệp thương), có ý kiến thống nhất giới thiệu bằng văn bản của Sở Y tế và ý kiến phê chuẩn của cấp ủy cùng cấp.
 
- Đối với nhân sự đại diện các bộ, ngành: Các bộ, ngành có văn bản giới thiệu nhân sự của bộ, ngành. 
 
- Đối với nhân sự là các cá nhân tiêu biểu:
 
+ Các cá nhân tiêu biểu đang công tác ở các bộ, ngành: có văn bản giới thiệu của cơ quan chủ quản.
 
+ Đối với những cá nhân tiêu biểu đang sinh sống, làm việc tại các địa phương: có văn bản giới thiệu của Hội Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố (đối với các tỉnh, thành phố mới có CLB Thầy thuốc trẻ thì Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, thành phố có văn bản giới thiệu) và có ý kiến hiệp thương thống nhất của Sở Y tế. 
 
Quá trình tiến hành hiệp thương giới thiệu nhân sự đảm bảo dân chủ, đúng quy trình; Đoàn Chủ tịch trân trọng báo cáo với Đại hội đến nay đã có 108/115 hồ sơ nhân sự được giới thiệu, đảm bảo số lượng, cơ cấu để Đại hội xem xét, hiệp thương tham gia vào BCH Trung ương Hội khóa III.
 
Xin hỏi có đại biểu nào có ý kiến, xin mời phát biểu…
 
Xin cảm ơn, nếu Đại hội không có ý kiến gì khác, sau đây Đoàn Chủ tịch xin trình bày danh sách 108 nhân sự được Hội LHTN Việt Nam, Hội, CLB Thầy thuốc trẻ các tỉnh, thành phố; các bộ ngành, cơ quan, đơn vị giới thiệu để Đại hội xem xét, hiệp thương tham gia vào BCH Trung ương Hội khóa III.
(trình bày danh sách ) 
 
Kính thưa Đại hội!
 
Trên đây là báo cáo quy trình giới thiệu nhân sự tham gia BCH Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và danh sách 108 anh, chị.
 
Sau đây, Đại hội sẽ tiến hành hiệp thương chọn cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III.
 
Đại biểu nào nhất trí chọn cử 108 anh, chị theo danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội vừa trình bày tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề nghị cho ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ tay!
 
Xin cám ơn; đại biểu nào không nhất trí?
 
Đại biểu nào có ý kiến khác? 
 
Không có, như vậy 100% đại biểu Đại hội đã nhất trí chọn cử 108 anh, chị trong danh sách tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xin trân trọng cảm ơn và đề nghị Đại hội nhiệt liệt chúc mừng 108 anh, chị đã được tín nhiệm chọn cử vào Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa III.
 
Xin cảm ơn Đại hội!

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo