Báo cáo một số vấn đề Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam

Cập nhật lúc : 04/01/2016 17:01

BÁO CÁO
Một số vấn đề Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam
 
Đại hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong 2 ngày 03-04/01/2013 đã thông qua Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam gồm 7 chương, 24 điều, sau khi hoàn thành thủ tục xin ý kiến của các bộ, ngành và cơ quan có liên quan, Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã được Bộ Nội vụ phê duyệt và tiếp tục có hiệu lực. 
 
Có thể thấy rằng, Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam được Đại hội lần thứ II thông qua và Bộ Nội vụ phê duyệt đã nêu rõ tôn chỉ, mục đích của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam; nguyên tắc, phạm vi hoạt động và xác lập địa vị pháp lý của Hội. Đồng thời quy định những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội; quy định những vấn đề về hội viên, trong đó xác định rõ đối tượng là hội viên chính thức, hội viên danh dự của Hội, quyền và nhiệm vụ của hội viên và thủ tục ra, vào Hội; quy định về cơ cấu tổ chức của Hội với các điều khoản cụ thể xác định tổ chức của Hội, Đại hội đại biểu toàn quốc, Ban chấp hành Trung ương, Ban thường vụ, Chủ tịch Hội, Phó Chủ tịch Hội, Tổng thư ký, văn phòng, các ban chuyên môn và các tổ chức, đơn vị thuộc Hội. Điều lệ cũng quy định việc hiệp thương Ban kiểm tra do đại biểu toàn quốc tiến hành nhằm thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát toàn diện các hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Ngoài ra, Điều lệ Hội cũng bao gồm các quy định về tài sản, tài chính của Hội; về khen thưởng và kỷ luật của Hội và các điều khoản thi hành.
 
Trong nhiệm kỳ qua, Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam là cơ sở pháp lý quan trọng, là căn cứ để Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam từ Trung ương đến địa phương xây dựng, phát triển tổ chức và triển khai các chương trình hành động. Những nội dung quy định trong Điều lệ hiện hành đã được Bộ Nội vụ phê chuẩn cũng góp phần rất lớn trong việc tạo cơ chế, vận động chính sách và khai thác các nguồn lực cho các hoạt động Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam. Từ đó, mở rộng ảnh hưởng, nâng cao uy tín, vị thế và vai trò của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong các tổ chức của ngành y - dược và trong xã hội.
 
Có thể thấy rằng, sau hơn 3 năm triển khai, cho đến nay, những quy định của Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam hiện hành vẫn phù hợp với tình hình thực tiễn và những yêu cầu, đòi hỏi trong việc xây dựng và phát triển Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên tại Đại hội lần này, do tính ổn định của tổ chức, Đoàn Chủ tịch trình Đại hội phương án không điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam hiện hành chỉ nâng nhiệm kỳ tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc từ 3 lên 5 năm.
 
Xin báo cáo Đại hội!
 
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo