Đề tài: XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ TỰ THEO DÕI HUYẾT ÁP DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BAN ĐẦU TRONG TĂNG CƯỜNG THEO DÕI HUYẾT ÁP VÀ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ

Cập nhật lúc : 09/10/2015 13:33

XÂY DỰNG BIỂU ĐỒ TỰ THEO DÕI HUYẾT ÁP DÀNH CHO NGƯỜI BỆNH 
VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ BAN ĐẦU TRONG TĂNG CƯỜNG THEO DÕI HUYẾT ÁP 
VÀ TUÂN THỦ ĐIỀU TRỊ
 
Trần Thị Mỹ Hạnh, Trường Đại học Y tế công cộng
 
TÓM TẮT

Tăng huyết áp là một nguy cơ gây gánh nặng bệnh tật và tử vong nghiêm trọng nhất trên phạm vi toàn cầu. Đặc biệt với tốc độ già hóa dân số nhanh, Việt nam đang và sẽ phải đối mặt với vấn đề lớn do tăng huyết áp gây ra. Vì cần điều trị suốt đời nên việc người bệnh tự quản lý điều trị huyết áp tại nhà là hết sức cần thiết. Nhằm xây dựng mô hình can thiệp hỗ trợ người bệnh tự quản lý điều trị, chúng tôi xây dựng “Biểu đồ tự theo dõi huyết áp dành cho người bệnh” và đánh giá hiệu quả bước đầu trong nâng cao thực hành theo dõi huyết áp. Với thiết kế nghiên cứu 2 giai đoạn, giai đoạn 1 sử dụng phương pháp xin ý kiến chuyên gia (Delphi) qua 3 vòng đã thu được Biểu đồ tự theo dõi huyết áp dành cho người bệnh được thể hiện các khoảng phiên giải dễ sử dụng; Giai đoạn 2 thử nghiệm và đánh giá hiệu quả thông qua theo dõi dọc và đánh giá lặp lại trên 197 bệnh nhân THA tuổi 50+ tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Về sự chấp nhận, từ 80,3% bệnh nhân cho rằng nên áp dụng thực tế; 77% người bệnh thích thú khi dùng. Về thực hành, sau 2 tháng thử nghiệm, tỷ lệ tự theo dõi huyết áp tăng từ 38,1% lên 80,4% và tỷ lệ tuân thủ điều trị tốt (theo thang điểm Morisky) tăng từ 0% lên 7,1%. Kết quả trên sẽ giúp nhóm nghiên cứu phát triển can thiệp tuân thủ điều trị tăng huyết áp dành cho người bệnh tại cộng đồng phù hợp với thực tế Việt Nam.
 
Từ khóa: Biểu đồ tự theo dõi huyết áp, sự chấp nhận, tuân thủ điều trị tăng huyết áp

SUMMARY

Hypertension is one of highest risks of disability and death in global. Especially with the population aging rapidly, Vietnamese have to faced with a big challenge caused by hypertension. Because patient need to treatment for lasting, so blood pressure management by himself is very important. In order to build models of intervention to support patient self-management treatment, we build "blood pressure monitoring - Chart for patients" and evaluate the effectiveness improving practice to monitor blood pressure . With a design study 2 phase, the first, Delphi method with 3 rounds help synthesize the Chart with interpretation clearly each meaning of value for user. In phase 2, we follow on 197 hypertensive patients age 50+ in Tien Hai district, Thai Binh province and repeat evaluate. About acceptability, 80.3% for patients agree with application; 77% of patients enjoy using. After 2 months of testing, the ratio of self-monitored blood pressure increased from 38.1% to 80.3% and the rate of adherence to good (according to Morisky scale) increased from 0% to 7.1 %. The results will help us develop intervention adherence hypertension treatment for patients in the community in accordance with the actual Vietnam.
 
Key words:, blood pressure self-monitoring Chart, acceptability, adherence hypertension treatment.

* BÀI TOÀN VĂN
>>> Tải tại đây

10 hoạt động nổi bật trong tháng


Quảng cáo